Náš web používá soubory cookie. Pokud tento web používáte, znamená to, že s tím souhlasíte. Doufáme, že je to v pořádku. Přečtěte si naše zásady používání souborů cookie.

< Zpět

Záruční a servisní podmínky

| 6. 7. 2009

Tato stránka byla určena pro starší verzi našeho webu. Omlouváme za případné chybné zobrazení.

zaruka

Náš tip

Záruční doba je u všech produktů uvedena v příslušném záručním listu, servisní knížce nebo na dodacím listu.

I. Záruční doba

Společnost AV MEDIA, a.s. (dále jen „prodávající“) poskytuje záruky na jakost zboží za podmínek dále uvedených. Základní záruční doba (zpravidla 24 měsíců) je u všech produktů uvedena v příslušném záručním listu, servisní knížce nebo na dodacím listu. Některé produktové skupiny mají vedle stanovené základní záruční doby i tzv. rozšířenou záruční dobu. Tato doba je uvedena v příslušném záručním listu, servisní knížce nebo na dodacím listu. Zákazník bere na vědomí, že v záruční době přesahující délku základní záruční doby, nelze žádat o výměnu výrobku nebo odstoupení od smlouvy.

U některých produktů, které mají charakter spotřebního materiálu, jako jsou světelné zdroje (žárovky a výbojky), akumulátory, baterie, vzduchové filtry, kabely, dálkové ovladače, paměťová media, přepravní brašny, interaktivní pera, popisovače a mazací houbičky bílých tabulí, je životnost a záruční doba omezená a je stanovena výrobcem. Pokud je k zařízení vydán samostatný záruční list, platí ustanovení uvedená v něm. Opotřebení způsobené běžným užíváním nepodléhá záruce.

II. Mechanické poškození

Reklamaci mechanicky poškozeného dílu je kupující povinen uplatnit při osobním odběru ihned. Při použití dopravce je kupující povinen podle povahy poškození reklamovat zboží u dopravce nebo u prodávajícího ihned po převzetí zboží.

III. Způsob uplatnění záruky

Zařízení je možno předat do opravy následujícími způsoby:

Osobním předáním v servisním středisku nebo ve sběrném místě.*

Zasláním přepravní službou. Kupující je odpovědný za vhodné a bezpečné balení zařízení. Kupující hradí náklady na dopravu do servisního střediska nebo sběrného místa, prodávající hradí dopravu zpět.

Na vyžádání dojede ke kupujícímu do 5 pracovních dnů servisní technik. Náklady na dopravu reklamovaného zboží při reklamaci hradí kupující (mimo reklamace zařízení s ON-SITE servisem).

Výrobek je nutno předložit k reklamaci úplný s veškerým dodávaným příslušenství.

IV. Odstranění vady

Reklamace vady výrobku, kterou lze bez následků v přiměřené době (30 dnů) odstranit, bude řešena opravou nebo výměnou vadné části výrobku, aby výrobek byl bezvadný a mohl být řádně používán. V době opravy kratší než 30 dnů je možno pronajmout náhradní zařízení s 50% slevou. Při záruční i pozáruční opravě delší než 30 dnů poskytuje prodávající náhradní přístroj ZDARMA. V případě odlišných ustanovení záručních a servisních podmínek na záručním či dodacím listě, platí podmínky uvedené tam. To se vztahuje i na místo uplatnění záruky, které může být například u výrobků spotřební elektroniky odlišné od míst uvedených v bodě III.Vzhledem k neustálé inovaci techniky si prodávající v případě nedodání náhradního dílu od dodavatele vyhrazuje právo nahradit tento díl dílem obdobným, stejných technických parametrů.

V.Prodloužení záruční doby

Záruční lhůta se prodlužuje o délku doby opravy a k datu oznámení o ukončení opravy (nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po tomto datu).

VI. Doklady prokazující původ zboží

Pro uplatnění záruční opravy nebo preventivní kontroly je třeba předložit autorizované servisní organizaci nebo prodávajícímu řádně vyplněný záruční list, dodací list nebo fakturu s uvedeným výrobním číslem a datem převzetí výrobku kupujícím, popřípadě doklad o dříve provedených záručních opravách, které mají vliv na prodloužení záruky.

VII. Zánik záruky

Záruka je neplatná v  případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku, přepětím v síti či v silném elektrickém nebo magnetickém poli, nedodržením pokynů k obsluze (například nečištěním vzduchových filtrů projektoru), používáním výrobku v rozporu s jeho určením, v nepřetržitém provozu nebo v nevhodných podmínkách (chemicky agresivní, zakouřené, prašné či vlhké prostředí). Záruka je dále neplatná v případě porušení plomby, nebo byl-li proveden zásah do výrobku neoprávněnou osobou. Oprávněnou osobou se rozumí servisní technik AV MEDIA, a.s. nebo autorizovaného servisu. Ze záruky jsou vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou.
Uznání práv z titulu záruky je také podmíněno provedením instalace výrobku oprávněnou osobou.
Záruka se nevztahuje na znečištění přístroje, jeho filtrů, ventilátorů, optické jednotky a snímačů a jejich případné čištění. Rovněž snížení životnosti světelného zdroje, způsobené znečištěním přístroje není kryto zárukou.

VIII. Náhrada za neoprávněnou reklamaci

Pokud bylo při opravě zjištěno, že závada vznikla způsobem, který je důvodem pro zánik záruky nebo pokud se reklamovaná závada u výrobku neprojevila, je vlastník výrobku povinen uhradit servisní organizaci nebo prodávajícímu náklady na opravu, náklady na dopravu a náklady spojené s nutnou manipulací s výrobkem a s jeho testováním.

IX. Stížnosti a spory

Při všech stížnostech a sporech vyplývajících z reklamací se organizace řídí podle platných zákonů, zejména podle zákona č. 513/91Sb. – Obchodního zákoníku, § 422 až 441, resp. podle zákona č.89/2012 Sb – Občanského zákoníku § 588 až 627.

*Tyto záruční a servisní podmínky platí od 1. 7. 2008.

Potřebujete poradit?
Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz