Nacházíte se: O firmě > OPPI

OPPI

Inovativní interní komunikace 21. století

Závěrečná zpráva projektu

OPPI_loga

Období: 10/2010 – 2/2012

Řešitelský tým:

Ing. Pavel Tylich - vedoucí

Funkce: Finanční manažer


 • kontrolní činnost, dohled nad realizovanými činnostmi, plánování
 • porady projektového týmu
 • revize a hodnocení relevantnosti projektu s Podnikatelským záměrem při realizaci
 • koordinace výběrových řízení v rámci projektu
 • kompletace monitorovacích zpráv
 • závěrečné vyhodnocení projektu

Ing. Radek Kříž

Funkce: IT manažer


Monika Fenyková

Funkce: Personální manažer


Ing. Hana Šolcová

Funkce: Produktový manažer


Antonín Růžička

Funkce: Produktový manaže


Výsledky:

Cílem projektu „Inovativní interní komunikace 21. století“ bylo vytvořit ve společnosti AV MEDIA dokonalejší systém na podporu moderní interní komunikace mezi centrálou v Praze a regionálními pobočkami v Ostravě, Brně, Českých Budějovicích, Plzni a Pardubicích, který bude sloužit pro vzájemnou komunikaci a výměnu informací.

Předmětem projektu bylo vybavení všech poboček společnosti audiovizuální technikou umožňující přenos všech datových a mediálních formátů, určenou výhradně k zajištění efektivní interní a externí komunikace. A to včetně vzájemné provázanosti všech prvků unikátního audiovizuálního informačního systému.

Softwarové prvky systému byly vyvíjeny zaměstnanci AV MEDIA, a.s. K běhu softwaru bylo potřeba nakoupit hardwarové vybavení od externích dodavatelů. Vzájemným propojením těchto komponent a vývojem SW tak vznikl unikátní informační systém propojující:

 • Teleprezenci
 •  Informační TV
 • Intranetový portal

Prostřednictvím funkční implementace předmětu projektu bylo dosaženo těchto výsledků:

 • zvýšení konkurenceschopnosti firmy a její lepší prezentaci - AV MEDIA se stává lídrem trhu v nabídce videokonferenčních a interních informačních system, pro rok 2012 plánuje prodej v úrovni 28 mil. Kč (z toho již za 5,5 mil. Kč realizováno)
 • lepší komunikace se zákazníky a reagování na požadavky poptávky a vnější podněty - AV MEDIA směřuje prezentace těchto system I do funkčních proctor regionálních poboček
 • zlepšení vnitropodnikových procesů a komunikace v rámci celé společnosti - AV MEDIA založila novou komunikační platformu  AV SPACE s využitím těchto 3 prvků řešení
 • snižování nákladů a zvyšování efektivity práce ve společnosti - AV MEDIA zavedla funkční porady do regionu prostřednictvím videokonferemce prakticky ihned po implementaci řešení
 • zajištění bezpečnosti dat (zajištění ochrany údajů a výsledku své výzkumné práce) - AV MEDIA chrání data prostřednictvím nákupu nových serverů
 • významná úspora času (usnadní efektivnější sběr, přenos, ukládání, zpracování a distribuci dat, urychlení přenosů a odstranění duplicitních činností) - AV MEDIA sdílí daleko rychleji data prostřednictvím nákupu nových serverů
 •  efektivní podpora informačních a rozhodovacích procesů na všech úrovních řízení - AV MEDIA okamžitě zavedla sdílení výsledků, strategických a operativních ukazatelů prostřednictvím těchto 3 prvků řešení
 • zvýšení zaměstnanosti - AV MEDIA přijala na pozice směřující k projektu a jeho následného rozvíjení požadovaný počet 5 zaměstnanců.

Finální rozpočet:

Způsobilé výdaje

Rozpočet bez DPH (v Kč)

Skutečnost bez  DPH (v Kč)

Teleprezence

4 630 000,00

4 460 000,00

Informační TV

660 000,00

445 550,00

Intranetový portál

730 000,00

637 781,00

Služby poradců + neskladovatelné dodávky

520 000,00

479 279,00

CELKEM

6 480 000,00

6 022 610,00

 

Zdůvodnění nevyčerpání dotace:

Dotace byla maximálně vyčerpána s ohledem na možnosti příjemce. Nebyla vyčerpána plně pouze proto, že nákupy všech výše uvedených 3 produktů proběhly na základě výběrových řízení a dodavatelé nabídli produkty za nižší ceny, než na které byl uvažován rozpočet. Zároveň – neskladovatelné dodávky (de minimis) bylo velmi těžké odhadnout z pohledu skutečných výdajů.

Potvrzení výsledků:

Realizace i vlastní vývojová část řešení byla konzultována a následně ověřena ze strany odborníků Vyšší odborné školy a Střední školy slaboproudé elektrotechniky v Praze 9. Prostřednictvím finální studie získala AV MEDIA:

 a) doporučení ze strany VOŠ a SŠSE k vývoji SW / vhodnému propojení prvků
 b) doporučení ze strany VOŠ a SŠSE k  instalaci jednotlivých prvků řešení v podmínkách AV MEDIA
 c) návrh a doporučení ze strany VOŠ a SŠSE možných řešení prodeje směrem ke klientům AV MEDIA
 d) návrh a doporučení ze strany VOŠ a SŠSE k zacílení marketingu tohoto řešení

Závěr:

Společnost AV MEDIA naplnila všechny cíle a závěry, k jejichž provedení se zavázala  v  Podnikatelském záměru projektu „Inovativní interní komunikace 21. Století“ v programu OPPI – ICT a strategické služby. Do budoucna pak předpokládá další pokračování rozvoje tohoto řešení.

 

Zpracoval: Ing. Pavel Tylich - vedoucí projektového týmu

V Praze, dne 29.2.2012


Inovativní interní komunikace 21. století

19.10.2010

OPPI_loga

 

Cílem projektu „Inovativní interní komunikace 21. století“ je vytvořit ve společnosti AV MEDIA, a.s. systém na podporu nové
a moderní interní komunikace mezi centrálou společnosti v Praze a regionálními pobočkami v Ostravě, Brně, Českých Budějovicích, Plzni a Pardubicích, který bude sloužit pro vzájemnou komunikaci a výměnu informací prostřednictvím technologií nové generace. Realizace tohoto projektu pomůže zvýšit konkurenceschopnost společnosti AV MEDIA, a.s. na trhu, a to zvýšením efektivity procesů ve společnosti a výrazným snížením nákladů. V neposlední řadě realizace projektu přispěje ke vzniku nových specializovaných pracovních míst v regionálních pobočkách.

Předmětem projektu je vybavení všech poboček společnosti audiovizuální technikou umožňující přenos všech datových
a mediálních formátů, určenou výhradně k zajištění efektivní interní a externí komunikace. Všechny prvky unikátního audiovizuálního informačního systému jsou vzájemně provázané. Softwarové prvky systému jsou vyvíjeny zaměstnanci AV MEDIA, a.s. K běhu SW je potřeba hardwarové vybavení, které bude nakoupeno od externích dodavatelů. Informační systém bude umožňovat propojení interního firemního portálu s ostatními informačními systémy.

 

Hlavní přínosy projektu:

 • zvýšení konkurenceschopnosti firmy a její lepší prezentaci
 • lepší komunikace se zákazníky a reagování na požadavky poptávky a vnější podněty
 • zlepšení vnitropodnikových procesů a komunikace v rámci celé společnosti
 • snižování nákladů a zvyšování efektivity práce ve společnosti
 • zajištění bezpečnosti dat (zajištění ochrany údajů a výsledku své výzkumné práce)
 • významná úspora času (usnadní efektivnější sběr, přenos, ukládání, zpracování a distribuci dat, urychlení přenosů a odstranění duplicitních činností)
 • efektivní podpora informačních a rozhodovacích procesů na všech úrovních řízení
 • zvýšení zaměstnanosti

 

Celý systém se skládá z následujících komponentů:

Teleprezence

formou obrazovek přenáší v jeden okamžik obraz i zvuk jako při reálném osobním kontaktu (školení, porada). Zároveň umožňuje synchronizovanou práci s elektronickými podklady (dokumenty, obrázky, schémata, grafy atd.).

Informační TV

systém obrazovek - prostřednictvím kterých jsou v regionálních pobočkách sdíleny interní firemní informace. Dohromady se jedná
o interní informační portál, který je využíván pro interní komunikaci, systematické vzdělávání, podporu budování profesní kariéry
a zároveň pro podporu firemní kultury.

Intranetový portál

uživatelsky přívětivý systém, který bude soustřeďovat důležité informace, dokumenty a umožní tyto informace vyhledávat
a zařazovat dle víceúrovňových kritérií. Informace budou publikovány především ve formě článků, dokumentů, diskusních fór nebo webů oddělení. Řešení intranetového portálu bude obsahovat napojení na ERP (Enterprise Resource Planning) systém, interní HelpDesk, systém pro řízení požadavků a Informační TV. Pro potřeby řízení ISO procesů bude zaveden systém řízení dokumentů.

SW propojení

vlastní vývojová činnost, která spočívá ve vývoji takového prostředí a vzájemného propojení, ve kterém tato technologie splňuje požadavky na inovativní interní komunikaci 21. století. Výsledkem bude ucelený systém, který vzájemně propojí všechny výše uvedené komponenty.

 

Soulad Projektu „Inovativní interní komunikace 21. století“ s cíly programu ICT a strategické služby:

 • růst ICT sektoru prostřednictvím vývoje řešení, která vzájemně propojují jednotlivé technologické prvky (platformy) využívané zejména pro zefektivnění mezilidské komunikace,
 • podpora nabídky nových informačních systémů, ICT řešení, nových softwarových produktů a služeb, a to zejména s ohledem na vyšší efektivitu a návratnost investice,
 • rozvoj informační a znalostní společnosti a zvyšování dostupnosti informací o produktech ICT,
 • rozvoj komunikačních technologií, které vedou ke snižování nákladovosti procesů a zvyšování efektivity činnosti společnosti,
 • rozvoj mobility lidských zdrojů a tvorba kvalifikovaných pracovních míst v sektoru služeb.