Nacházíte se: Segmenty > Kultura > Muzea > Projekt

Projekt

Interaktivní expozice, které zaujmou

Kulturní instituce mají nejen informační, výstavní a sbírkotvornou funkci, ale především mají stejně jako školy funkci vzdělávací. Paradoxem je, že největším problémem, který řeší většina muzeí je právě návštěvnost. Většina muzeí si proto pokládá otázku, jak zatraktivnit muzejní expozice, aby byly zajímavé pro návštěvníky každé věkové kategorie a návštěvníci se rádi vraceli. Trendem dnešní doby jsou moderní technologie, které se stále více uplatňují i v muzeích. Ve spolupráci s našimi partnery přinášíme komplexní řešení, které nenaruší ráz dané expozice, ale naopak vyzdvihne její přednosti. S námi expozice ožívají a vypráví příběhy. Muzea tak nevnímají použití moderních technologií v expozicích jako kontroverzní téma, ale jako přínos, který vede ke zvyšování návštěvnosti.

V rámci řešení interiéru je projektant AV techniky partnerem architektovi. Již ve fázi projektu pro stavební povolení a v průběhu zpracování dokumentace pro provedení stavby projektant zpracovává požadavky na technické profese. Jako podklad kompetentní realizace, jasně definující rozsah, funkcionalitu, návaznosti na ostatní profese, potřebnou stavební připravenost a předpokládaný objem investičních nákladů, slouží projektová dokumentace.

Projektová dokumentace poskytuje investorovi již na počátku ucelenou představu o potřebném rozsahu audiovizuálního vybavení, orientuje ho v dané problematice a usnadňuje jeho rozhodování při stanovení požadovaného technicko-ekonomického optima.

projekt

 kultura

Proč je projektová dokumentace tak důležitá?

Definice požadavků uživatele
Provedeme veškeré vstupní konzultace směřující k přesné definici zadání a rozsahu projektu. Zorientujeme uživatele v problematice audiiovizuálních systémů a spolupracujeme s ním na přesné formulaci vstupních požadavků.

sipka

Profesionální přístup k řešení
Sledujeme nejnovější trendy ve vývoji AV technologií. Výstupem projektu je vždy specifikace systému splňujícího aktuální požadavky oboru a co nejlépe reflektujícího provozní požadavky uživatele.

sipka

Optimalizace nákladů a kontrola financí
Součástí projektu je zpracování přesného výkazu zařízení s typy a doporučenými cenami. Poskytujeme tím investorovi konkrétní představu o finanční náročnosti budoucí realizace, a vytváříme mu prostor pro nastavení technického standardu koncových prvků a tím i přesného doladění vlastního investičního záměru.

sipka

Koordinační činnost
V rámci projekčních prací je zahrnuto i provádění koordinačních činností s architektem a stavebními profesemi. Včasné sladění všech návazností může významně ušetřit čas při realizaci i vynaložené prostředky.

sipka

Vymezení odpovědností
Garantujeme bezproblémovou funkčnost a vzájemnou kompatibilitu všech částí projektového systému. Projekt se tak stává kompetentním podkladem pro bezproblémovou realizaci celého díla.