Nacházíte se: Segmenty > Školy > Řešení pro školy > SMART Digitální třída

Měřící systémy pro přírodní vědy PASCO

pasco1

Fyzika, chemie, biologie, ekologie. Bezesporu zajímavé přírodní vědy, které však dnešním studentům často přijdou relativně složité, příliš abstraktní, málo názorné. Je tak velmi obtížné přimět třídu k aktivní účasti na hodinách a hlubšímu zájmu
o tyto perspektivní obory. Měřicí systémy Pasco pomáhají studentům objevovat vědu z pohledů, které by se jim jinak nenaskytly. Vidět znamená uvěřit!

Systémy PASCO můžete používat zcela samostatně, nebo také společně
s interaktivní tabulí. Právě propojení s interaktivní tabulí SMART Board je velmi pohodlné a přínosné: průběh měření, grafy, výsledky zobrazíte a následně s nimi můžete před zraky celé třídy názorně pracovat.

Pro každý stupeň i obor
Největší využití najdeme na střední škole, kde je třeba demonstrovat již poměrně složité a abstraktní procesy a jevy. Uplatní se však také na druhém stupni ZŠ, kde obvykle postačí základní měřicí sady. Pro odbornou vysokoškolskou výuku naopak doporučujeme speciální měřicí rozhraní a sondy PASCO, jejichž katalog vám na požádání rádi poskytneme.

Měření pro obory:

 • Obecná věda
 • Fyzika
 • Biologie
 • Země a životní prostředí
 • Chemie

Výhody používání měřicího systému:

 • Podporuje efektivnější využití času výuky.
 • Podporuje aktivitu studentů v hodině.
 • Dává možnosti pro porovnání předpokladů s reálnými výsledky.
 • Díky okamžité odezvě jsou naměřené hodnoty pochopitelnější.
 • Měřicí metody kopírují postupy v reálném výzkumu či laboratoři.
 • Možnost uchování dat pro jejich pozdější rozbor.
 • Díky Xplorer GLX můžete měřit i vyhodnocovat data na jakémkoli místě, třeba během výletu do hor! Nepotřebujete tedy ani prostory laboratoře.
 • DataStudio SW výborně funguje s interaktivní tabulí SMART Board – vše pak můžete rovnou zobrazit celé třídě a pracovat s výsledky či uložit do počítače pro pozdější zpracování či porovnání.
pasco4
pasco3

Příklady fyzikálních pokusů:

 • Rychlost a zrychlení – vozík s motorkem, vozík
  na nakloněné rovině
 • Newtonovy zákony
 • Napětí a proud v sériovém a paralelním obvodu
 • Faradayův zákon o elektromagnetické indukci
 • Polarizace

Příklady měření pro biologii:

 • Fotosyntéza a světlo, produkce kyslíku
 • Glykolýza a dýchání kvasinek
 • Organismy a pii
 • Studium počasí
 • Závislost srdeční frekvence na fyzické zátěži

Příklady chemických pokusů:

 • Izotermický děj (Boylův-Mariottův z.)
 • Volumetrie: Acidobazická titrace
 • Faktory ovlivňující rychlost chemické reakce
 • Rozspustnost a elektrická vodovost látek s různými vazbami
 • Redoxní reakce

Příklady pro měření pro ekologii:

 • Vliv krajiny na kvalitu povrchových vod
 • Kyselé deště
 • Studium kvality ovzduší při inverzi
 • Půda – vlastnosti půdy, pii půdy, salinita, eroze, dýchání půdy
 • Skleníkový efekt