Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných Pořadatelem

 
1.     Pořadatel

1.1. Pořadatel, společnost AV MEDIA, a.s., se sídlem Pražská 63, 102 00 Praha 10, IČ: 48108375, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10120 (dále jen „Pořadatel“) pořádá odborné přednášky, semináře, workshopy, konference a další vzdělávací akce (dále jen „Akce“).
1.2. Smluvní vztah mezi Pořadatelem a účastníkem Akce se řídí těmito smluvními podmínkami a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

2.     Registrace a cena účasti na Akci

2.1.  Registraci je možné učinit prostřednictvím webových stránek Pořadatele nebo v místě konání akce u pověřené osoby.
2.2. Smluvní vztah mezi Pořadatelem a účastníkem vzniká potvrzením registrace na akci ze strany Pořadatele.
2.3.   V případě, že se jedná o placenou Akci, hradí se poplatek na základě daňového dokladu vystaveného Pořadatelem a dle uvedených platebních podmínek. Poplatek se má za uhrazený okamžikem připsání platby na účet Pořadatele.
2.4.   V případě zrušení Akce je účastník informován předem, a to na elektronický kontakt uvedený v registraci.

3.     Práva a povinnosti účastníků

3.1.   Účastníci jsou povinni nenarušovat průběh Akce. Účastník bere na vědomí, že pokud se na Akci dostaví pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek, bude Pořadatelem nebo k tomu pověřenou osobou okamžitě vyloučen z Akce bez práva na finanční náhradu.

4.      Ochrana osobních údajů

4.1.   Účastník bere na vědomí, že Pořadatel ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává tyto osobní údaje účastníka (dále jen „Osobní údaje“):

-      jméno a příjmení
-      název zaměstnavatele
-      adresa zaměstnavatele
-      pracovní pozice
-      e-mailová adresa
-      telefonní číslo
-      jiné dle potřeby Akce (např. dieta, zajištění parkování, dopravy, ubytování)

4.2.   Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.
4.3.   Tyto osobní údaje budou zpracovány od provedení registrace až do konání příslušné Akce a dále po dobu 10 let, případně v nutném rozsahu po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
4.4.   E-mailová adresa může být zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to na základě uzavřené smlouvy, pokud jej účastníci akce neodmítnou. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem Pořadatelem zpracovávána po dobu 3 let od účasti na Akci.
4.5.   Osobní údaje zpracovává Pořadatel jakožto správce. Osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i k tomu pověření zpracovatelé. Seznam zpracovatelů předloží Pořadatel na vyžádání účastníka.
4.6.   Účastník bere na vědomí, že podle Nařízení má právo:

-      požadovat po Pořadateli informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,
-      vyžádat si u Pořadatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
-      požadovat po Pořadateli výmaz těchto osobních údajů,
-      na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
-      v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Pořadatele dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení má právo vznést námitku proti zpracování
-      podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeh o práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

V Praze dne 3.5.2018, AV Media, a.s.

 

Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz