Souhlas se zpracováním osobních údajů – Marketingový obsah (reference, případové studie, inspirace)

1 . Tímto udělujete souhlas společnosti AV MEDIA, a.s., se sídlem Pražská 63, 102 00 Praha 10, IČ: 48108375, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10120 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu ust. § 84 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku zachytila vaši podobiznu anebo hlasový záznam, a aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto Vaše osobní údaje (dále jen „OÚ“): Jméno a příjmení, Název zaměstnavatele, Pracovní pozice, Podobizna, Hlasový záznam, E-mailová adresa, případně jiné dle konkrétní potřeby

2. Tyto OÚ je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a budou zpracovány za účelem přípravy a následného uveřejnění marketingového obsahu -  případové studie, zákaznické reference nebo inspirace. Tyto OÚ budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí OÚ je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na marketing@avmedia.cz nebo dopisu na adresu AV MEDIA, oddělení Marketingu, Pražská 63, Praha 10, 102 00. Zpětvzetí souhlasu může mít za následek smazání osobních údajů..

4. Zpracování OÚ je prováděno Správcem, OÚ však pro Správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé:
     a. poskytovatelé služeb: dle konkrétního připravovaného obsahu      
     b. Případně další poskytovatelé služeb, které však v současné době Správce nevyužívá.

5.    Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
     - vzít souhlas kdykoliv zpět,
     - požadovat po Správci informaci, jaké vaše OÚ zpracovává,
     - vyžádat si u Správce přístup k těmto OÚ a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
     - požadovat po Správci výmaz těchto OÚ, výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,
     - právo požadovat kopii zpracovávaných OÚ,
     - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.
    

Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz