Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů dítěte – Marketingový obsah (reference, případové studie, inspirace)

1 . Tímto udělujete souhlas společnosti AV MEDIA, a.s., se sídlem Pražská 63, 102 00 Praha 10, IČ: 48108375, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10120 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu ust. § 84 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku zachytila podobiznu nezletilého, a aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje nezletilého a zákonného zástupce (vaše) (dále jen „OÚ“): Jméno a příjmení nezletilého, Název školy, Podobizna, Hlasový záznam, E-mailová adresa, jiné dle konkrétní potřeby, Jméno a příjmení zákonného zástupce, Datum narození zák. zástupce (případně jiný identifikační údaj zák. zástupce)

2. Tyto OÚ je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné je zpracovat za účelem přípravy a následného uveřejnění marketingového obsahu -  případové studie, zákaznické reference nebo inspirace. Tyto OÚ budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let. Zpětvzetí souhlasu může mít za následek smazání osobních údajů.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí OÚ je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na marketing@avmedia.cz nebo dopisu na adresu AV MEDIA, oddělení Marketingu, Pražská 63, Praha 10, 102 00.

4. Zpracování OÚ je prováděno Správcem, OÚ však pro Správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé:
     a.  poskytovatelé služeb: dle konkrétního připravovaného obsahu       
     b. Případně další poskytovatelé služeb, které však v současné době Správce nevyužívá.

5.    Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
     - vzít souhlas kdykoliv zpět,
     - požadovat po Správci informaci, jaké vaše OÚ zpracovává,
     - vyžádat si u Správce přístup k těmto OÚ a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
     - požadovat po Správci výmaz těchto OÚ, výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,
     - právo požadovat kopii zpracovávaných OÚ,
     - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.
   

Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz