Akademie digitálních kompetencí učitele

Individuální projekt AV MEDIA, a.s. 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012430

Realizace: AV MEDIA, a.s 
Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

 Cíle projektu:

zlepšit zajištění metodické i technické podpory pro využití a integraci digitálních technologií do výuky a do chodu školy prostřednictvím nově vytvořeného vzdělávacího programu pro pedagogické pracovníky základních škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků .

Ověřování finální verze VP se zrealizuje na 15 základních školách pro více jak polovinu učitelského sboru, a to za použití stávajících i nových digitálních technologií.  Díky novému vzdělávacímu programu budou rozvíjeny digitální kompetence pedagogů dle definic Evropského rámce pro digitální kompetence pedagogů. Kompetence pedagogů v tomto pojetí zahrnují nejen využívání digitálních technologií k přímé podpoře výuky, ale také k interakci se žáky, rodiči a kolegy. Takto pojaté digitální kompetence pedagogů povedou k profesnímu rozvoji a zlepšení spolupráce při rozvoji školy a učitelské profese jako takové. Mimo to budou mít VP druhotný dopad také na žáky zapojených škol, pro které se, díky nově nabytým kompetencím jejich pedagogů v oblasti začleňování digitálních zdrojů do výuky, stane vzdělávání atraktivnější a především aktivizující. Vzdělávací akce pro primární cílovou skupinu pedagogických pracovníků škol budou realizované individuálně i skupinově.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od EU. Celková poskytnutá částka dotace činí 8 107 838,75Kč:

 

Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz