Moderní technologie přináší užitek a radost

Moderní technologie přináší užitek a radost

1. INFORMACE O PROJEKTU
2. HARMONOGRAM A AKTUÁLNÍ ROZVRH
3. AKTUALITY A DOSAŽENÉ VÝSTUPY
4. KONTAKTY
5. ODKAZ NA INFORMAČNÍ FÓRUM PROJEKTU

INFORMACE O PROJEKTU
Operační program

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovém období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání prostřednictvím rozšíření kompetencí klíčových pedagogických a nepedagogických pracovníků ZŠ a SŠ v oblasti aplikace moderních IT zařízení do výuky a jejich efektivního využití. Jedná se především o systematickou snahu o modernizaci vzdělávání s ohledem na rozvoj informační společnosti. Absolvováním kurzu dojde k zlepšení profesních dovedností pedagogů, které ovlivňují jejich přístup k práci a její realizaci.

Konkrétními výstupy projektu budou:
 • Rozvoj znalostí nepedagogických pracovníků v oblasti zadávání veřejných zakázek aj.
 • Rozvoj profesních odborných dovedností pedagogů ZŠ a SŠ s cílem zvýšení integrace ICT prostředků do běžné výuky
 • Zvýšení efektivity využívání dostupných ICT zařízení
 • Vytvoření e-learningové opory k realizovanému vzdělávání
 • Vytvoření on-line komunity pedagogů
 • Možnost obohacení pedagogické opory ke konkrétním předmětům o moderní prvky ICT

Výsledkem tohoto projektu by měla být především proměna vnímání ICT pedagogickými pracovníky  a využití ICT pro přípravu zábavnější  a méně stereotypní formy výuky a tak zvýšit motivaci žáků k učení, za účelem jejich aktivního zapojení se do procesu vzdělávání a přirozenějšího přenosu vědomostí a dovedností.Pozitivním aspektem projektu bude snížení stresu při využívání ICT pedagogy během výuky, čímž dojde k efektivnějšímu využití technologického vybavení jednotlivých škol. Projekt tak přináší multiplikační efekt k projektům realizovaným v programovém období 2007-2013, které umožňovaly školám pořízení ICT vybavení. Tato forma výuky může být aplikována napříč všemi předměty bez ohledu na jejich povahu.Cílem projektu je zapojit do projektu min. 30 % škol s počtem žáků do 200.

Zdůvodnění potřebnosti:

Dle výroční zprávy ČSI za šk. rok 2012/2013 v současné době není ICT ve výuce využíváváno v polovině ZŠ a SŠ a přímá práce s ICT konkrétními žáky probíhá pouze asi v 10% všech škol. Tento problém je zapříčiněn materiálním vybavením, které se v posledních letech zlepšuje, a především odbornými a didaktickými schopnostmi konkrétních učitelů. Nositeli rozvoje ICT ve výuce na školách bývá učitel, který dobře ovládá ICT technologie, a také vedení školy, které podporuje zavádění moderních technologií do vyučování. Velmi často se však stává, že počítačově zdatní učitelé, kteří jsou mediátory rozvoje, současně nemají požadované didaktické kvality. Výsledkem pak je, že žáci tříd, kde učitelé učí bez podpory nebo s minimální podporou ICT, vykazují lepší studijní výsledky, navzdory obecně známým pozitivům, které aplikace ICT ve výuce má.
Učitel musí zvládat jak didaktiku vyučování, tak technologii, která bude jeho didaktické dovednosti podporovat. Musí plánovat učení tak, aby ICT efektivně doplňovaly a podporovaly učení žáků, rozvíjely vnímání žáků, porozumění ale i motivaci žáků k učení.
Důvody proč se zaměřit na rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků je jejich odpovědnost za plný rozvoj jedinců (žáků), za jejich přípravu pro základní sociální role, za utváření stránek osobnosti a za jejich rozvoj z hlediska výchovných složek. Z hlediska společnosti je tato role nenahraditelná a definuje další směřování všech jedinců.
Projekt bude realizován na ZŠ, které identifikovali výše popsané nedostatky a chtějí aktivně participovat na jejich odstranění. Podíl ICT na výuce v ČR zaostává za průměrem zemí OECD, stejně jako vybavení části škol.
Inovativnost projektu je založena především na rozvoji, zatím chybějících, kompetencí klíčových pracovníků škol v oblasti ICT a způsobu jejich provázání s běžnou výukou. Učitelé by na základě realizace projektu měli být schopni ovládat jednotlivá ICT.

Popis cílové skupiny:

CS projektu jsou v souladu s výzvou č. 51 OP VK výhradně pedagogičtí a vedoucí pracovníci ZŠ a SŠ. Konkrétně se jedná o zaměstnance škol zapojených do projektu formou finančního partnerství.
Pedagog je ve výchovně-vzdělávacím procesu činitelem, který nese společenskou odpovědnost za jeho účinnost a úspěšnost, za tímto účelem koncipuje obsah výchovně-vzdělávací činnosti ve shodě s pedagogickými dokumenty. Z hlediska odborných předpokladů je na pedagoga kladen nárok na hluboké všeobecné vzdělání, erudovanost v oblasti hlavní výuky a především dovednost zvolit správné metody a postupy při podání látky svým posluchačům. Analýza věkové struktury ukázala, že cca 50% pedagogů na ZŠ a 60% na SŠ starších jak 46 let. Tento fakt s sebou nese důležitost dalšího systematického vzdělávání za účelem zvyšování kvality práce a rozvoje znalostí a kompetencí v oblasti hlavního zájmu, případně pak dalšího zvyšování kvalifikace. Pedagog musí neustále rozvíjet své znalosti v oblasti moderních technologií, aby mohl lépe porozumět generaci svých žáků a dokázal je motivovat k práci během výuky. Z hlediska věkové struktury se majoritní většina všech pedagogů vzdělávala v době, kdy využívání ICT zařízení nebylo součástí běžného dne. Tento fenomén posledních let může být pro řadu z nich obtížně pochopitelný a ovladatelný, a proto je nutné vzhledem k moderním výukovým metodám a přínosům, které s sebou přináší, prohloubit jejich znalosti v této oblasti.


CS budou do projektu zapojeni zejména z důvodu těchto zjištěných potřeb:
 • Nedostatečná uživatelská znalost ICT zařízení
 • Nízká efektivita výukových metod
 • Rozšíření výukových metod
 • Nedostatečné propojení ICT a výuky
 • Nízká spolupráce mezi učiteli navzájem

Předkládaný projekt je určen především pro pracovníky, u kterých byla identifikována potřeba dalšího vzdělání v oblasti ovládání a užití ICT zařízení ve výuce a jejich zájem. Cílová skupina je tvořena pracovníky celkem 48 škol, z nichž více než 30% jsou školy s max. 200 žáky.


Klíčové aktivity a výstupy projektu


Celkově bude podpořeno minimálně 1 209 osob – klientů služeb v jednotlivých aktivitách.

KA 1) Vzdělávání ředitelů

Cílem je zvýšení odborných kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení v oblastech, které byly identifikovány jako nejvíce potřebné. Kurzy budou převážně prezenční a budou probíhat na půdě jednotlivých škol (vždy několik ředitelů společně). Studijní skupina bude mít vždy min. 5 osob. Každý úspěšný účastník kurzu obdrží po jeho absolvování osvědčení o úspěšném absolvování daného kurzu.
Předmětem je realizace 4 konkrétních vzdělávacích kurzů pro vedoucí pracovníky všech zapojených partnerských škol:

1) Zákon o veřejných zakázkách
Rozsah: min. 3x45 min. (pravidla pro výběr dodavatelů OP VK; zákon o veřejných zakázkách)
2) Zavádění moderních technologií do školyRozsah: 6 hod. (modely zavádění moderních IT do výuky a jejich principy, zákonitosti, rizika atd., jak pracovat s lidskými zdroji, technická řešení, silné i slabé stránky, porovnání a výběr)

3) Cloudy a tablety ve škole
Rozsah: 4 hod. (základní pojmy, jaké jsou možnosti cloudového řešení pro školu, rizika atd.)

4) Od tištěné učebnice k i-učebnici
Rozsah: 4 hod. (základní informace o i-učebnicích a možnostech jejich využití, výhody při práci na interaktivníchtabulích, dopady na žáky, způsoby implementace i-učebnic do výuky atd.)

Výstupem je:
- realizace 4 druhů školení v zapojených školách
- min. 255 podpořených osob (účastníků kurzů)
- min. 242 úspěšných absolventů kurzů (cca 95 %)


KA 2) Metodik ICT a podpora pedagogických pracovníků školy v oblasti ICT


Cílem je zvýšení odborných kompetencí pracovníků zapojených škol, kteří se zaměřují na práci s ICT (přímo či nepřímo plní roli ICT metodika na škole). V rámci projektu jsou k realizaci zejména pro tuto cílovou skupinu připraveny celkem 3 školení:

1) Základy správy sítí a školní infrastruktury ve vazbě na podporu pedagogických pracovníků
Rozsah:8 hod.
2) Odborné kompetence k lektorování a mentoringu pro interaktivní výuku s ICT    Rozsah: 24 hod.
3) Podpora cloudových řešení pro oborové didaktiky
Rozsah: 8 hod.

Výstupem je:
- realizace 3 druhů školení v zapojených školách
- min. 114 podpořených osob (v případě započítání každé osoby tolikrát, kolika školení se bude účastnit)
- 108 úspěšných absolventů kurzů (cca 95 %)
- až 1388 hod. přímé a online podpory formou odborných poradenských služeb při využití ICT nástrojů ve výuce (pro všechny zapojené školy a jejich pedagogy)


KA 3) Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT ("co už máme")


Cílem je zvýšení odborných kompetenci pedagogických pracovníků zapojených škol v oblasti práce s ICT technikou, kterou škola aktuálně již disponuje. Každý úspěšný účastník kurzu obdrží po jeho absolvování osvědčení o úspěšném absolvování daného kurzu.
Součástí je i pořízení nového vybavení do zapojených škol.
V rámci projektu je k realizaci připraveno celkem 5 školení:

1) Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky
Rozsah: 8 hod.

2) Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí
Rozsah: 8 hod.

3) Revoluční nástroje pro tvorbu digitálních učebních materiálů a efektivní příprava na výuku s nástroji Lesson aktivity toolkit
Rozsah: 8 hod.

4) Autorský zákon - možnosti využití dostupných zdrojů na internetu (prezenční výuka)
Rozsah: 5 hod.
5) Autorský zákon - možnosti využití dostupných zdrojů na internetu (e-learning)
Rozsah: 5 hod.

Výstupem je:
- realizace 5 druhů školení v zapojených školách
- cca 90 % úspěšných absolventů kurzů


KA 4) Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT ("co chceme")


Cílem je zvýšení odborných kompetenci pedagogických pracovníků zapojených škol v oblasti práce s ICT technikou, kterou škola chce pořizovat. Součástí je i pořízení nového vybavení do zapojených škol. V rámci projektu je k realizaci připraveno celkem 5 školení:

1) Metodika okamžitého hodnocení s pomocí SMART Response
Rozsah: 4 hod.

2) Metodika sběru informací, názorů a zpětné vazby pomocí XC
Rozsah: 4 hod.

Harmonogram a aktuální rozvrh

Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz