Záruční a servisní podmínky

I. Odpovědnost za jakost

Společnost AV MEDIA, a.s. (dále jen „prodávající“) poskytuje záruky na jakost zboží za podmínek dále uvedených. Základní doba odpovědnosti za vady (zpravidla 24 měsíců) je u všech produktů uvedena v příslušném záručním listu, servisní knížce nebo na dodacím listu. Některé produktové skupiny mají vedle stanovené základní záruční doby i tzv. rozšířenou záruční dobu. Tato doba je uvedena v příslušném záručním listu, servisní knížce nebo na dodacím listu. Zákazník bere na vědomí, že v záruční době přesahující délku základní záruční doby, nelze žádat o výměnu výrobku nebo odstoupení od smlouvy.
U některých produktů, které mají charakter spotřebního materiálu (jako jsou světelné zdroje (žárovky a výbojky), akumulátory, baterie, vzduchové filtry, kabely, dálkové ovladače, paměťová media, přepravní brašny, interaktivní pera, popisovače a mazací houbičky bílých tabulí apod.) je životnost a záruční doba omezená a je stanovena výrobcem. Na opotřebení způsobené běžným užíváním nepodléhá záruce.

II. Způsob uplatnění odpovědnosti za jakost

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo jím pověřené fyzické nebo právnické osoby (autorizovaná servisní organizace).
Zařízení je možno předat do opravy následujícími způsoby:

  • Osobním předáním v servisním středisku nebo na pobočce.
  • Zasláním přepravní službou. Kupující je odpovědný za vhodné a bezpečné balení zařízení. Kupující hradí náklady na dopravu do servisního střediska nebo sběrného místa, prodávající hradí dopravu zpět.
  • Na vyžádání dojede ke kupujícímu do 5 pracovních dnů servisní technik. Náklady na dopravu technika na místo instalace a zpět hradí kupující (mimo reklamace zařízení s ON-SITE servisem).
  • Výrobek je nutno předložit k reklamaci úplný s veškerým dodávaným příslušenství.

Pro uplatnění odpovědnosti za jakost je nutné doložit doklady definované v bodě V. těchto Záručních a servisních podmínek.

III. Odstranění vady


Reklamace vady výrobku, kterou lze bez následků v přiměřené době (30 dnů) odstranit, bude řešena opravou nebo výměnou vadné části výrobku, aby výrobek byl bezvadný a mohl být řádně používán. V případě odlišných ustanovení záručních a servisních podmínek na záručním či dodacím listě, platí podmínky uvedené tam. To se vztahuje i na místo uplatnění záruky, které může být například u výrobků spotřební elektroniky odlišné od míst uvedených v bodě II. Vzhledem k neustálé inovaci techniky si prodávající v případě nedodání náhradního dílu od dodavatele vyhrazuje právo nahradit tento díl dílem obdobným, stejných technických parametrů a kvalit.

IV. Přerušení záruční doby

Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemohl uživatel prokazatelně zařízení používat k účelu, pro který bylo zakoupené. Pokud prodávající písemně (elektronickou poštou nebo SMS zprávou) informoval kupujícího o ukončení opravy, má se za to, že překážka v používání byla odstraněna.

V. Doklady prokazující původ zboží

Pro uplatnění záruční opravy nebo preventivní kontroly je třeba předložit autorizované servisní organizaci nebo prodávajícímu řádně vyplněný záruční list, dodací list nebo fakturu s uvedeným modelovým a výrobním číslem a datem převzetí výrobku kupujícím, popřípadě doklad o dříve provedených záručních opravách, které mají vliv na prodloužení záruky.

VI. Neuznání odpovědnosti za jakost

Odpovědnost za jakost nelze uplatnit v případě, že zařízení nese známky mechanického nebo chemického poškození, že příčinou závady bylo mechanické namáhání výrobku tlakem, úderem, pádem nebo ohybem, přepětím v síti či působením silného elektrického nebo magnetického pole, nedodržením pokynů k obsluze (například nečištěním vzduchových filtrů projektoru), používáním výrobku v rozporu s jeho určením, v nepřetržitém provozu nebo v nevhodných podmínkách (chemicky agresivní, zakouřené, prašné či vlhké prostředí). Záruka je dále neplatná v případě porušení plomby, nebo byl-li proveden zásah do výrobku neoprávněnou osobou. Oprávněnou osobou se rozumí servisní technik AV MEDIA, a.s. nebo autorizovaného servisu. Ze záruky jsou vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou.
Uznání práv z titulu záruky je také podmíněno provedením instalace výrobku oprávněnou osobou.
Záruka se nevztahuje na znečištění přístroje, jeho filtrů, ventilátorů, optické jednotky a snímačů a jejich případné čištění. Rovněž snížení životnosti světelného zdroje, způsobené znečištěním přístroje není kryto zárukou.

VII. Náhrada za neopodstatněnou reklamaci

Pokud bylo při opravě zjištěno, že závada vznikla způsobem, který je důvodem pro zánik záruky nebo pokud se reklamovaná závada u výrobku neprojevila, je vlastník výrobku povinen uhradit servisní organizaci nebo prodávajícímu prokazatelné náklady na opravu, náklady na dopravu a náklady spojené s nutnou manipulací s výrobkem a s jeho testováním.

VIII. Stížnosti a spory

Při všech stížnostech a sporech vyplývajících z reklamací se organizace řídí podle platných zákonů, zejména podle zákona č.89/2012 Sb – Občanského zákoníku § 2113 až 2117 a §2172 a 2173.

*Tyto záruční a servisní podmínky platí od 1.7.2015.

Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz