Navazujeme dalším článkem na přípravu projektu Šablony, kdy na základě zkušeností z prvních podaných žádostí upřesňuje MŠMT nejdůležitější podklady pro podání projektové žádosti. Rovněž s ohledem na aktuálně avizovaný (informace z OP VVV konference 22. 11. 2016) 4měsíční proces schvalování žádostí doporučujeme začít s přípravou brzy!

A kdy nejlépe?
Abyste stihli začátek projektu od 1. 9. 2017 a jeho včasné financování, měli byste podávat žádost v lednu či únoru. I kdybyste čekali na nové počty žáků, již nyní můžete mít žádost z 80 % připravenou v ISKP14+ , a tak ušetříte čas v hektickém období konce pololetí. Opravdu není na co čekat, počítejte raději s možností vrácení žádosti zpět do školy k opravě a přepracování. Tyto opravy si mohou vzít i 4 týdny. Navíc na schvalovací proces mohou mít vliv i letní prázdninové měsíce, kdy je doba dovolených.
 
Co včasnou přípravou získáte?
Čím dříve podáte projektovou žádost, připravíte si tak dostatečný prostor na případné opravy, získáte čas na výběr plnění jednotlivých šablon a hlavně již budete mít 100% jistotu, že k 1. 9. 2017 budete mít dotační peníze. Můžete tak před prázdninami plánovat aktivity jednotlivých pedagogů,  nové pracovní pozice, připravit se na kluby či sdílení zkušeností s okolními školami, které si tak můžete včas oslovit, aj.

Včasný začátek projektu Šablony 2016, jež jsou první avizovanou výzvou zjednodušených projektů, vám rovněž přinese nejvýhodnější pozici pro vstup do dalších výzev tohoto typu. Další výzvy jsou na sebe časově navázány, v dvouleté periodicitě - tj. další výzva by měla být vypsána v roce 2018 a poslední v roce 2020.

 

Aktuální změny ve výzvách Šablon - Zjednodušených projektů?
Upraveny byly základní dokumenty. Zde je seznam těch, ve kterých nastala změna:

  • Příručka pro žadatele - MŠMT vydává její novou verzi, kde na začátku tohoto dokumentu najdete změny, které byly provedeny.
  • Příloha č. 3 - Přehled změn
  • Příloha č.4 - Seznam příloh k žádosti o podporu - což je asi nejdůležitější změna. Časté chyby v předkládaných přílohách u žádostí vedly MŠMT k tomu, že seznam upravilo a upřesnilo. Pozor, v tomto seznamu jsou i dokumenty, které dokládáte až po vyrozumění.

MŠMT rovněž na konferenci OP VVV uskutečněné 22. listopadu 2016 v Praze zveřejnila nejčastější chyby a vedla debatu s přítomnými na toto téma.
Jednotlivé prezentace najdete zde


Shrnutí toho nejdůležitějšího:
1. V ISKP 14+ jsou zvoleny šablony, které jsou určeny pro daný typ školy - ZŠ, MŠ, speciální školy - a souhlasí s Kalkulačkou MŠMT, stejně jako celková dotace
2. Je zvolena min. 1 šablona, která je uvedena v dotazníku MAP
3. Je respektována minimální a maximální výše podpory (toto udává Kalkulačka MŠMT)
4. Je vyplněn správný počet žáků dle Seznamu MŠ a ZŠ nebo dle Seznamu MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení (uveřejněných u výzvy!!!). Počty žáků k 30. 9. pro šk. rok 2016 budou zveřejněny u výzvy na začátku prosince 2016, proto do té doby musíte volit počet žáků ze šk. roku 2015.
5. Správně nastavte indikátor 6 00 00 (milník, Celkový počet účastníků) – splnění 24hod. bagatelní podpory u všech šablon, kde je výstupem absolvent
6. Správně vyplňte indikátor 5 10 10 (Počet organizací) - při podávání žádosti je 0 hodnota, při ukončení projektu je hodnota dle kalkulačky MŠMT
7. Správně vyplňte indikátory statistické povahy (5 15 10, 5 16 10, 5 17 10)
8. Opravdu všechny přílohy k žádosti o podporu podepište elektronickým podpisem, nejsnáze pak přímo v ISKP14+
9. Na záložce Specifické cíle uvádějte u daných specifických cílů % hodnotu z kalkulačky MŠMT
10. Dbejte na správné volbu kategorie intervencí dle Příručky pro žadatele
11. Na záložce Subjekty musíte vyplnit všechny informace o Zřizovatel–Obec a Zřizovatel–Nadřízený kraj
12. Na záložce Účty zřizovatelů musí být uvedené bankovní účty u ČNB
13. Překontrolujte si platnost svého elektronického podpisu (často neobsahuje privátní klíč či autoritu)
 
Další vysvětlení v jaké formě dodávat podklady k projektové žádosti (např.: kdo a jak musí doklady podepisovat, jak se provádí elektronická konverze dokladů) shrnulo MŠMT v tomto článku
 
Ano, není toho málo, příprava na projekt Šablony 2016 se vede na několika úrovních:
Obsahová - ředitel musí prostudovat znění výzvy, samotných šablon a z nich vybrat ty správné. Technická a organizační - nejčastěji ředitel se bude zabývat ISKP14+, bude podepisovat žádost a organizovat činnosti okolo nich, a to ať už v přípravě projektu, nebo v realizaci. V každé této fázi vám umíme být partnerem a poradit, pomoci.