Víte, že pro spolupráci mezi vzdálenými týmy existují tři druhy vzdálenosti: FYZICKÁ (místo a čas), PRACOVNÍ (velikost týmu, forma zapojení, úroveň dovedností) a vzdálenost POROZUMĚNÍ (firemní kultura a vzájemné lidské vztahy).

Co to znamená? Pokud se firmy soustředí jen na fyzickou vzdálenost, zaměřují se na špatný cíl. Vzdálenost pracovní a porozumění mají blíže k smysluplné komunikaci a kvalitě lidských vztahů.

Když vzdálené týmy dobře komunikují a využívají své silné stránky, mohou získat výhodu nad týmy, které komunikují mezi sebou z jednoho místa. Pro budování kvalitních lidských vztahů v DIGITÁLNÍM SVĚTĚ jsou vhodné video setkání než e-maily a telefony. Proč?

Časové prodlevy mezi textovými zprávami nebo e-maily zakrývají sociální, behaviorální a emocionální porozumění. Kolikrát jste napsali e-mail, a po jeho odeslání jste si uvědomili, zdali to, co jste napsali správně pochopí jeho příjemce?

Příklad: "Neřekl jsem, že jste krásná." Tato věta může být pochopena různými způsoby v závislosti na tom, na která slova klademe větší důraz. Případným nedorozuměním lze výrazně oslabit morálku, angažovanost a produktivitu. Textová a e-mail komunikace může vést až k rozptýleni, hádkám nebo dokonce frustracím celého týmu.

Komunikace přes video setkání neprobíhá proto, že někomu něco říkáte. Probíhá z důvodů, že proběhne skutečný dialog, během kterého aktivně nasloucháte a ověřujete zdali vám vzdálení účastníci věnují dostatečnou pozornost. Důležitou roli hrají také tato vodítka tón hlasu, výraz tváře, řeč těla a veškerá všeříkající slova. Během komunikace odhadujeme pochopení toho, co ostatní cítí - což se nazývá empatie (emoce) a zadruhé si uvědomujeme, co si ostatní myslí - což vědci nazývají teorii mysli (racionalita).

Aktivní naslouchání: dát druhému člověku vědět, že jste slyšeli, co bylo řečeno (soustředit se na to, jaký pocit vyvolává chování toho druhého).

Pozorování: čím jasněji pozorujeme, tím intenzivněji budeme cítit vnitřní stav jiného člověka.

Tón hlasu: autentický tón hlasu se vytváří hluboko v mozku, ne v hlasivkách.

Výraz tváře: tím, že se díváme lidem do očí, nevědomky umožníme, abychom se navzájem mezi sebou synchronizovaly, sdíleli aktuální emoce.

Za účelem určení úrovně empatie daného člověka vyvinul britský psycholog Simon Baron-Cohen TEST: "čtení mysli v očích". Zobrazuje se vám řada obrázků lidí, kteří se potýkají s tou či onou emocí. Ze seznamu čtyř emocí si musíte vybrat, kterou z nich člověk na obrázku cítí. Jak prosté. Až na to, že vidíte pouze oči tohoto člověka.

Slova: slova vás mohou uvést do určité myšlenky.

Empatie: čím více empatie, tím více spolu lidé spolupracují.

Jestliže se snažíte něco vysvětlit a ostatní vám nerozumí, není jen jejich úkolem dohnat vás. Vašim úkolem je zpomalit. To je jádrem komunikace: jestliže jim něco řeknete, aniž byste se ujistili, že vás chápou, skutečně jste něco sdělili? Mluvili jste s nimi nebo jste jen vydávali zvuky?

Dobrá komunikace je zodpovědností člověka, který informaci předává, ne toho, který ji přijímá. Jestliže toto nepochopíme, nemůžeme tvrdit, že "dobře komunikujeme", způsob a kvalita komunikace je největší výzvou budoucnosti.

Anita Wooleyová se od roku 2010 společně se svými kolegy pokouší zjistit, jaké jsou nejdůležitější faktory, které ovlivňují fungování nejlepších týmů. Největší překvapení bylo zjištěno, když studovali skupiny, jejichž členové nebyli ve stejné místnosti, ale komunikovali on-line/vzdáleně. Anita uvádí, že ať už se jednalo o přímou komunikaci tváři v tvář nebo on-line, výsledky byly podobné.

Důvodem úspěchu je v obou případech častá a opakující se komunikace mezi všemi členy týmu, jejich rovnocenné/svobodné a aktivní zapojení do diskusí, přítomnost žen ve skupině a disponování dobrých schopností čtení emocí.

Vzhledem k tomu, že stále více interakcí probíhají digitálně, musíme porozumět přínosům technologií a pochopit změnám chování lidí.

Společnosti, které dobře promyslí, naplánují a průběžně řídí rovnováhu mezi technologiemi a flexibilním zapojením vzdálených týmů jsou mnohem konkurenceschopnější a současně mezi sebe získávají mladé talentované lidi. 

Generace mileniálů má obecně jiné preference než generace předchozí. Dle studie společnosti Deloitte s názvem The 2018 Deloitte Millennial Survey je pro ně hlavním klíčovým slovem flexibilita, a to ať už z pohledu místa, času nebo pracovní role. Technologie a high-tech prostředí zaměstnavatele jsou pro ně jedním z nejdůležitějších faktorů, dle nichž se rozhodují o přijetí pracovní nabídky.

Práce založená na sociálních vztazích člověka k člověku bude i nadále sehrávat klíčovou roli. Technologie však výrazně zjednoduší a zefektivní procesy mezilidské komunikace a spolupráce. Změní se i pracovní model a pracovní prostředí, které bude od lidí vyžadovat celistvější pohled, schopnost analýzy a vyvozování výsledků, z nichž budou plynout kreativní řešení, kterými se odlišíme právě od technologií, robotů a umělé inteligence.

Jak funguje flexibilní přístup k práci v Komerční bance, a.s. naleznete zde.

Kancelářské prostory budou nakonec podporovat tvůrčí práci a sdílení "soft" znalostí (spolupráce, kreativita, kritické myšlení, empatie, sociální uvědomění... divergentní myšlení = znalostní pracovníci s EQ emoční inteligencí).