Pokrok v oblasti lidské komunikace a spolupráce je předurčeným katalyzátorem změny lidského myšlení.

Pokrok v oblasti lidské komunikace a spolupráce je předurčeným katalyzátorem změny lidského myšlení. Tyto změny jsou v posledních 25 letech mnohem rychlejší, než kdykoliv předtím. Komunikační nástroje mění naše zažité zvyklosti nejen na pracovišti, ale současně nám otevírají nové příležitosti efektivnější spolupráce.

Od pádu Západořímské říše po počátky renesance se v oblasti lidské komunikace a spolupráce nic zásadního nezlepšilo. Neobjevily se žádné převratné myšlenky ani nástroje, všechno bylo stejné, jak si to pamatovali nejstarší obyvatelé Evropy. Významnou roli v renesančním období sehrál knihtisk, který zpřístupnil vědomosti mnoha lidem.

1876: Alexander Graham Bell a první telefon

Pět set let po renesanci přichází významný objev v podobě telefonu. Příchodem telefonu se koncem 70. let a začátkem 80. let vytváří smysluplná koncepce tzv. firemního telefonu neboli první náznaky možného připojení vzdálených účastníků přes konferenční hovor. Lidé díky telefonu již nemuseli cestovat a mohli se plně věnovat dalším pracovním činnostem.

Tato forma komunikace však nebyla stále dostačující. Sice docházelo k úspoře nákladů na cestování a zvýšení produktivity zaměstnanců, lidé však požadovali stále vyšší kvalitu na přenos zvuku. Zde se začaly objevovat první požadavky na kvalitní AV techniku a její důmyslnou integraci. Současně začala vznikat poptávka po uzpůsobení kanceláří a jednacích místností – velikost místnosti, pracovní scénáře v místnosti, design nábytku atp.

Flipchart zaujal místo v mnoha oblastech týmové spolupráce z roku 1926.

Dalším komunikačním nástrojem pro sdílení informací byl papírový flipchart, který byl později nahrazen diapozitivy, fóĺiovými projektory, AV projektory a nyní Interaktivními tabulemi a displeji.

Počátkem 80. let přichází do firemního prostředí další přelomová komunikační technologie v podobě PC, který začal plnit funkci nenahraditelného pracovního nástroje. Do firemního prostoru začíná pronikat plnohodnotné IT. Letecká doprava, telefony, rozhlas, televize, filmy, faxy, osobní počítače a internet se propojují, aby vytvořily hustou síť celosvětové výměny informací. Revoluční pokroky v zemědělství, automatizaci a lékařství už jsou považovány za samozřejmost.

S osobním počítačem přichází prezentační software PowerPoint, který je v masovém měřítku využíván pro každou poradu a setkání v zasedací či jednací místnosti. Díky osobnímu počítači, přenosným zařízení v podobě mobilního telefonu či tabletu a digitalizaci firemního obsahu byla potřeba podělit se o tato data se vzdálenými účastníky.

Na trh přicházejí první hardwarové videokonference (Cisco, Polycom, LifeSize, Avaya…) a softwarové nástroje určené pro sjednocenou firemní komunikaci (např. Cisco Jabber, WebEx, Microsoft Lync). S využitím videokonferencí a sjednocené firemní komunikace v zasedacích a jednacích místnostech je nutné propojit firemní infrastrukturu do jednotné IT, Telco a AV architektury.

Tento dramatický rozvoj v komunikaci a technice podporuje další podnikání, volnou společnost a efektivnější myšlení jednotlivce. IT, Telco a AV se vytvářely samostatně a nezávisle. Nastal čas na jejich sjednocení v jeden smysluplný architektonický celek.

Tento evoluční příběh má za následek zrychlující se změny a narůstající složitost, která zvyšuje schopnost jednotlivce učit se, přizpůsobit se a myslet, nezávisle a tvůrčím způsobem. Jedná se o trend poháněný novými požadavky v komunikaci.

Nové technologie mají obrovský vliv na funkčnost firemního pracoviště. Klíčem k úspěchu je zajistit, aby technologie byla v rovnováze s pracovním prostředím a zaměstnanci, kteří je aktivně využívají k přetvoření nejen své další pracovní budoucnosti.

Za pět set let jsme urazili cestu ze světa, kde všechno bylo jisté a nic se neměnilo, do světa, kde naopak nic jistě nevypadá a všechno se mění. Před sto lety byste museli vylézt na horu v Indii, abyste se naučili meditovat. Dnes se můžete zapsat do kurzu, stáhnout si informace z internetu, podívat se na video na youtube nebo se videokonferenčně spojit přímo s duchovním. Máme více možností a více voleb, než naši předci.

Těm, kdo hledají změny k přístupu firemní komunikaci nebo se chtějí dozvědět více, jak svět v IT, Telco a AV mění zažité zvyklosti na pracovišti, nabízíme účast na inspirativním setkání - Inspired Collaboration.

Těším se na Vás. Jiří Plátek, marketingový manažer, AV MEDIA, a.s.