Nová doba si žádá nové dovednosti

Pražský krajský akční plán vzdělávání (KAP) nezůstal jen vizí o zavádění inovativních metod ve školství v rámci „velké Prahy“.

Podněcování žákovské, studentské a pedagogické iniciativy a kreativity: vzniká 15 center interaktivní výuky (CIV), míst určených školám ke společnému setkávání, zkoušení nových technologií a sdílení zkušeností se zaváděním nových prvků do výuky.

První CIV se v metropoli otevřelo koncem května na VOŠIS a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky v Praze 9, druhé v SŠ automobilní a informatiky v Hostivaři a nyní v září se otevřelo třetí při ZŠ ZRAK a buduje se v Gymnáziu Na Pražačce. Postupně do konce května příštího roku má v patnácti školách vzniknout celkem 48 moderních učeben, center interaktivní výuky. Do projektu CIV se zapojila gymnázia, průmyslové a odborné školy, speciální školy, základní umělecké školy i konzervatoř. 

Na středních školách vznikly vždy čtyři moderní učebny, každá podporující jiný typ a styl výuky. Po dvou centrech pak je na speciálních školách a ZUŠ, kde však centrum znamená jen jednu multifunkční učebnu.

CO TO ŠKOLÁM PŘINESE?

Učitelé získají podporu, potřebné kompetence, naučí se techniku využívat ve své běžné pedagogické praxi a zjistí, že dobře koncipovaná a technicky vybavená třída může být pro jejich práci skutečným parťákem. Žáci značně posunou kvalitu své profesní přípravy a naučí se pracovat se špičkovými technologiemi. V neposlední řadě pak jednotlivé školy otevřou své brány také pedagogům dalších škol a v tematicky zaměřených setkáních budou kolegy seznamovat s potenciálem jednotlivých přístrojů a zařízení a inspirovat, jak výuku využitím moderních technologií obohatit.

Multifunkční učebna

Co však speciální školy a ZUŠ, které mají jen jednu učebnu CIV kombinující prvky z uvedených čtyř typů učeben? V ZŠ ZRAK jsme vytvořili CIV v jedné velké učebně, s tzv. hnízdem pro individuální vzdělávání. Cílem mimo jiné je hledání vhodných metod výuky pro heterogenní kolektivy žáků se speciálními potřebami. Technologické vybavení učebny umožňuje učiteli rozvíjet dovednosti všech žáků podle jejich individuálních možností a potřeb a zároveň držet krok se současnými moderními technologiemi. 

Prezentační prostor v této učebně můžeme rozdělit do dvou zón. V první je umístěn velký interaktivní displej a digitální tabule, výuka je zde určena pro společné vzdělávání a prezentaci  výsledků. V druhé zóně pak má učitel k dispozici menší interaktivní displej na mobilním pojezdu, třeba pro skupinovou práci. Standard učitelského pracoviště je dodržen i zde – katedra se  dvěma zajíždějícími monitory, učitelským PC, přenosným mikrofonem, vizualizérem a multifunkční tiskárnou. Žákovský prostor je v učebně.

ČTYŘI UNIKÁTNÍ VZDĚLÁVACÍ PROSTORY

Na středních školách jsou vždy čtyři vysoce vybavené učebny. Tyto třídy byly navrženy tak, aby vznikly prostory vybavené různorodou nejmodernější technikou a byly využitelné pro co největší počet různých předmětů, tedy pro všechny pedagogy, a nikdo se jich nemusel bát. Velká pozornost byla proto věnována vytvoření přívětivého pracoviště pro učitele – průvodce vzděláváním, které představuje ideální standard pro 21. století.

Učitel má tedy k dispozici katedru s výkonným počítačem, dvěma displeji, vlastním zálohovým úložištěm, multifunkční tiskárnou, mobilním vizualizérem, který funguje i jako webová kamera pro zajištění vzdáleného přístupu do výuky, třeba při smíšené výuce. Některé třídy jsou navíc doplněny i 3D tiskárnou. K prezentaci pak mají ve třídách učitelé k dispozici nejen interaktivní tabuli a mobilní interakt ivní displej, ale i digitální tabuli, která jim umožní všechny zápisky na tabuli ukládat do digitální podoby anebo v reálnémčase sdílet na jakémkoli zařízení od chytrých telefonů, tabletů, notebooků po stolní PC.

Odborná 3D učebna

Učebna umožňuje výuku v 3D realitě, je vybavena 3D žákovskými pracovišti prezenční i online výuku Sprout a 3D tiskárnami. Díky 3D skenování získají žáci věrnou digitální kopii fyzického modelu a s využitím speciálních programů lze naskenované remodelovat, tedy dotvořit, opravit, doplnit. A pak si to vytisknout. Nebo může žák zkoušet tzv. 3D fluidní animaci, která se využívá ve filmu, vedle úpravy fotografií či střihu videa se naučí třeba i připravovat technické vizualizace nebo virtuální simulace. Tedy dovednosti, které jsou a budou ve světě 21. století a budoucími zaměstnavateli žáků velmi žádané.

Multifunkční učebna pro prezenční i online výuku

Ve žluté třídě se můžete virtuálně propojovat a spolupracovat s jinými školami a subjekty a pracovat s neomezeným prezentačním prostorem. Koncepce učebny umožňuje využívat tento prostor buď jako třídu pro běžnou výuku 30 žáků, nebo jako konferenční místnost pro 50 účastníků. Nábytek je stohovatelný, aby se dalo rozložení třídy variabilně měnit. Žáci mají v této učebně možnost využít k práci 15 přenosných dotykových all-in-one PC, které jsou ideální pro skupinovou či projektovou činnost. Velký interaktivní displej je dovybaven otočnou, dálkově ovladatelnou webovou kamerou a pozornost byla věnována i akustice místnosti. Ideální pro zapojení vzdáleného odborníka do výuky, spolupráci s průmyslovou sférou či zahraničím, ale třeba v dnešní situaci i pro smíšenou výuku. Na VOŠIS a SŠEMI hned po otevření CIV už využili třídu např. k přesunu původně plánované mezinárodní konference ve španělské Barceloně do online prostředí.

Multimediální učebna

Tato třída je vlastně moderní variantou počítačové učebny a slouží především pro individuální práci s žáky, umožňuje však zároveň komunikaci a interakci řízenou pedagogem. Je vybavena stoly  integrovanými pevnými PC a zajíždějícími displeji s dostatečným rozlišením. Každý žák má k dispozici i kvalitní sluchátka s mikrofonem a webkameru. Systém Robotel SmartClass+ slouží jednak pro monitoring a řízení hodiny, jednak dává učiteli široké možnosti aktivit, zejména pro jazykovou výuku. Ale rádi tu mají hodiny i učitelé, v jejichž předmětech se objevují grafické práce, technické výkresy apod. I když má každý žák před sebou monitor, v některých částech hodiny potřebuje učitel soustředit pozornost – jedním kliknutím zčernají žákovské monitory a mohou pracovat společně třeba na velkém interaktivním displeji.

Mobilní digitální učebna

Tato třída byla koncipována jako velká centrální učebna podporující skupinové učení. Jako je například moderní badatelský způsob výuky napříč přírodovědnými předměty, kdy žáci sami dělají experimenty a odhalují tajemství přírody, pracují ve skupinkách se sadami senzorů, výsledky zpracovávají na přenosných počítačích a pak prezentují před celou třídou na interaktivní tabuli. Obdobně se zde mohou věnovat robotice, prostě opravdové STEM výuce v celé její šíři. Vedle přístrojového vybavení a rozvodů jsme tomuto způsobu výuky přizpůsobili i nábytek. Ale děti mohou s učitelem vyrazit s mobilními sadami i ven, do terénu. Jde o výuku založenou na experimentu, motivaci, tvorbě vlastních myšlenek, názorů a diskuzí. To v dětech rozvíjí sebevědomí a buduje jejich zdravou osobnost.

Učebny

Centra interaktivní výuky a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Centrum interaktivní výuky – 3D odborná učebna

Centrum interaktivní výuky – mediální učebna pro výuku ve třídě i na dálku

Centrum interaktivní výuky - stacionární digitální učebna

Chcete podobné řešení?

Podobné reference