Vítejte u osmého vydání Budoucnost práce.

Dnes se zaměříme na téma: PROČ na zaměstnanecké zkušenosti a pracovním zážitku záleží?

V minulých newsletterech jste si mohli přečíst: CO je těžištěm digitální spolupráce , JAK úspěšně přivést lidi zpět do kanceláře? , Odkud se berou dobré nápady?, JAK vytvořit a rozvíjet vysoce výkonné hybridní týmy?, JAK na změnu povahy práce a vzestup spolupracujících týmů?, PROČ mít rád svou práci? a JAK rozlišit pojem flexibilita vs. autonomie?

Věřím, že vám dnešní příspěvek udělá jasno PROČ na zaměstnanecké zkušenosti a pracovním zážitku opravdu záleží. Budu rád za vaše komentáře.

Svět práce se za poslední dva roky změnil a ukázal, že nikdy nebylo důležitější zaměřit se právě nyní na zkušenosti zaměstnanců.

Zaměstnanecké zkušenosti a bezprostřední pracovní zážitky z vykonané práce ovlivňují budoucnost organizací způsobem, PROČ zaměstnanci CHTĚJÍ, NE ŽE POTŘEBUJÍ pracovat. 

Aby zaměstnanci opravdu chtěli spokojeně PRACOVAT a měli sami zájem vracet se zpět do kanceláří musíte se soustřeďte a rozvíjet tyto tři oblasti:

LIDÉ + PROSTORY + TECHNOLOGIE = ZAMĚSTNANECKÁ ZKUŠENOST/ZÁŽITEK

Tyto tři navzájem se prolínající oblasti vytvářejí funkční rovnici zaměstnanecké zkušenosti a pracovního zážitku. 

JAK na zaměstnaneckou zkušenost a pracovní zážitek?

Zaměstnanecká zkušenost a pracovní zážitek na pracovišti znamená dlouhodobý vhled a vizi. Hlavním cílem je zlepšovat pracovní postupy a vztahy mezi lidmi. Zahrnuje skutečné poznání zaměstnanců a poskytuje zázemí na čem lidem opravdu záleží. Lidé se potřebují cítit bezpečně, potřebují vnímat podporu, rozvoj, ocenění a opravdový zájem. Lidé rozpoznají rozdíl mezi dočasnou výhodou, která je má přimět, aby pracovali více a lépe a skutečnou zaměstnaneckou zkušeností, která bere v úvahu jejich vnitřní motivaci a touhy.

Zkušenosti zaměstnanců berou v úvahu všechny aspekty času zaměstnance v organizaci. Místo toho, abychom se soustředili pouze na dočasnou angažovanost, je čas zaměřit se na zkušenosti zaměstnanců. Organizace si musí uvědomit do čeho má smysl investovat, a to nejen z pohledu financí, ale i vynaloženého času a lidského úsilí. Vstupujeme do světa neustálých změn, experimentů a ověřování. Většina organizací se dnes zaměřuje na jednu nebo dvě zmiňované oblasti např. na podporu a rozvoj LIDÍ a návrh nových pracovních PROSTOR, ale to je nedostačující. Musíte myslet a smysluplně propojit podle individuálních potřeb a přání všechny oblasti LIDÉ + PROSTORY + TECHNOLOGIE = ZAMĚSTNANECKÁ ZKUŠENOST/ZÁŽITEK. Komplexní strategie zaměstnanecké zkušenosti nebyla nikdy důležitější než právě dnes. 

LIDÉ 

Všichni se snažíme naplňovat firemní kulturu. Někteří říkají, že kultura pramení z hodnot, postojů a poslání. Ostatní říkají, že firemní kulturu rozvíjí generální ředitelé a vedoucí pracovníci. Firemní kultura je o účincích práce. Léky na předpis mohou mít vedlejší účinky, jako je nadváha, nevolnost či podráždění kůže. Podobně i práce má své vedlejší účinky. Kultura je o vzájemných pocitech a náladě, o tónech v řeči či osobním postoji mezi všemi lidmi, počínaje jednotlivcem a konče různorodými týmy. Někdy to lze těžko popsat, přesto se jedná o nejdůležitější prvek zaměstnanecké zkušenosti. Firemní kultura nás nabíjí nebo vysává, motivuje nebo odrazuje, posiluje nebo dusí. Všichni zažíváme firemní kulturu každým dnem, hodinou a minutou, ať už pozitivní nebo negativní. LIDÉ a firemní kultura se podílejí 40 % z celkové zaměstnanecké zkušenosti/zážitku. 

PROSTORY 

Budoucnost fyzického pracovního prostoru bude mimořádně odlišná od toho, co jsme znali před několika měsíci. Kanceláře se stanou prostorem pro setkávání s kolegy, obchodními partnery nebo zákazníky, pro ad-hoc povídání, pro kreativní spolupráci v týmů a cross týmů i těch vzdálených, ale i pro soustředěnou individuální práci, a to vše v režimu absolutní FLEXIBILITY výběru či rezervace pracovního místa (od parkovacího stání, přes pracovní stůl, odpočinkovou zónu, zasedací místnost nebo prostor pro tvořivou skupinou spolupráci). Hlavním cílem bude vykonávat práci založenou na konkrétních činnostech a scénářích formou zážitků, které v nás zanechají pozitivní či negativní pocity a výraznou měrou ovlivní spokojenost či nespokojenost z vykonávané práce. Tento aspekt je důležitý pro pochopen, JAK úspěšně přivést lidi zpět do kanceláře. PROSTORY se podílejí 30 % celkové zaměstnanecké zkušenosti/zážitku. 

TECHNOLOGIE 

Technologie jsou nástroje, které lidé používají k plnění svých úkolů a cílů. To zahrnuje vše od interních sociálních sítí, mobilních zařízení, počítačů až po videokonference či dílčí komunikační platformy (všechny aplikace, software a výukové nástroje). Technologie jsou centrálním nervovým systémem každé organizace. Většina úkolů, procesů, strategií a vizí souvisí s prací, kterou dnes nelze realizovat bez technologií. Není proto těžké pochopit, PROČ jsou právě technologie důležitou součástí zaměstnanecké zkušenosti. Používáním zastaralých a špatně navržených technologií ztěžujeme zaměstnancům komunikaci, spolupráci, kreativitu či soustředěnou individuální práci a výrazně prodlužujeme dobu potřebnou k provedení úkolů, procesů, strategií a vizí... TECHNOLOGIE se podílejí 30 % z celkové zaměstnanecké zkušenosti/zážitku. 

JAK vytvořit zaměstnaneckou zkušenost a zážitek v HYBRIDNÍM pracovním světě?

CO je to hybridní práce?

Termín „hybridní práce“ poskytuje flexibilní přístup pro práci nebo učení pomocí digitálních komunikačních technologií. Hybridní práci lze vykonávat z kancelářského prostředí z domu nebo odkudkoli. Hybridní práce má za následek odklon od tradičního pracovního modelu práce od 9 do 5. Hlavním účelem hybridní práce je poskytnout zaměstnancům flexibilitu a autonomii v tom, KDE, KDY a JAK pracují, současně podpořit vzájemnou důvěru a odpovědnost mezi manažerem a zaměstnancem a v neposlední řadě vyvážit pracovní a soukromý život.

Pandemie nás přivedla k otázce PŘOČ pracujeme? Tato otázka byla vyvolána nedostatkem flexibility a autonomie. Podle nedávné studie Microsoft Work Trend Index: Zaměstnanci chtějí mít kontrolu nad tím, KDE, KDY a JAK pracují a očekávají, že jim to organizace umožní. Hybridní práce se stala pro zaměstnance klíčovým parametrem pro jejich další setrvání a pro zaměstnavatele výzvou, JAK si udržet stávající zaměstnance a přilákat nové talenty.

JAKÉ jsou výhody a nevýhody?

Pro zaměstnavatele je v hybridním pracovním režimu velmi důležité aktivní zapojení všech zaměstnanců (i těch vzdálených) a vytváření pozitivní firemní kultury, která povzbuzuje lidi, aby odváděli svou nejlepší práci. Zapojení zaměstnanců je velkou výzvou samo o sobě i když jsou všichni lidé fyzicky přítomni pod jednou střechou, proto se zapojení v hybridním světě stává ještě složitější. Stojíme před zcela novou otázkou. JAK zapojit lidi, kteří pracují na flexibilní směny nebo se nacházejí na různých místech a v různých časových pásmech. Pokud organizace v hybridním režimu špatně fungují, může to ohrozit nejen firemní kulturu, ale především týmovou spolupráci. Pokud však organizace namixuje správnou směsici ingrediencí má hybridní práce potenciál uvolnit nejen větší produktivitu, ale také aktivní zapojení a inovace.

Ujistěte jednotlivce a všechny týmy, že v tom nejsou sami.

Je důležité všechny ujistit, že zatímco lidé dodržují hybridní způsoby práce jsou současně podporováni a mají od týmových lídrů plnou důvěru, ale i odpovědnost za vykonávanou práci. Práce z domova může být osamělým a izolovaným zážitkem, protože neexistuje stejná příležitost jako fyzická interakce s kolegy, která se odehrává v kancelářském prostředí. Je důležité, aby vedoucí ujistili členy týmu pracujících na dálku, že mají plnou podporu a jsou stejně důležití, jako ti, kteří jsou osobně přítomni. Toho dosáhnete otevřenou a častou komunikací s lidmi: schopnost ptát se (klást správné otázky) a aktivně naslouchat (vcítit se do druhého). Lídři by proto měli hledat pravidelné příležitosti pro 1:1 osobní nebo vzdálené rozhovory.

Podporujte kreativní způsoby spolupráce.

Pandemie zdůraznila, JAK důležitá je při práci empatie a lidská spojení. Hybridní práce vyžaduje, abychom vycházeli z našich dosavadních zkušeností a ponaučení získaných během pandemie. Cílem je podporovat všechny příležitosti vedoucí ke vzájemné spolupráci. Lídři musí otevřeně a upřímně komunikovat a díky tomu získat upřímnou zpětnou vazbu. Musí společně s týmem rozvíjet a nepřetržitě budovat a podporovat skupiny vedené lidmi, komunitní seskupení, neformální a ad-hoc setkání u kávy či čaje a další příležitosti pro udržení pozitivní firemní kultury a hybridní práce.

Posilte hlas zaměstnanců a jednejte na základě zpětné vazby.

V hybridním pracovním prostředí může být velmi náročné odhadnout, CO dělá zaměstnance šťastným a CO naopak ne. Kromě pravidelných individuálních setkání by lídři měli provádět pravidelné průzkumy zapojení zaměstnanců, získat přehled o tom, jak se lidé a týmy cítí. Nejde však o průzkum se zaškrtávacími políčky s dotazováním se na názory zaměstnanců bez následného úmyslu provést konkrétní změny. Takový přístup může způsobit paradoxně více škody než užitku. Po každém průzkumu vytvořte individuální plán šitý na míru, který CO nejlépe vyhovuje preferencím, přáním a potřebám všech zaměstnanců.

Ujasněte si očekávání a vyhněte se mikro-managementu.

Když budou lídři důvěřovat lidem, že odvedou dohodnutou práci, lidé nezneužijí této důvěry. Pro lídry je důležité mít naprosto jasno v cílech, záměrech, časových plánech a celkových očekáváních, aby se předešlo případným nedorozuměním. Stejně tak je důležité, aby si lidé stanovili svůj časový plán. Všeobecně se lépe pracuje, když máme jasný cíl, k němuž se chceme den po dni dopracovat. Když jsou očekávání vyjasněna, lídři, manažeři a vedoucí pracovníci by se měli vyvarovat mikro řízení či dokonce špehování, které může být lákavé zejména při vzdálené či hybridní práci. Dohodnuté cíle by měli lídry uklidnit, že lidé jsou stejně, ne-li produktivnější než ti, co pracují v kanceláři.

ZÁVĚR

Hybridní práce se stane přirozenou a vyhledávanou součástí BUDOUCNOSTI PRÁCE. Proto je žádoucí a zcela nezbytné, aby organizace přijaly takové digitální technologie, které umožní rychlou a pohodlnou komunikaci mezi jednotlivci a týmy. Hybridní práce má potenciál stát se budoucí pracovní výhodou pro všechny strany, především může výrazným způsobem ovlivnit budoucí produktivitu, flexibilitu, autonomii, důvěr, odpovědnost, spokojenost či radost z vykonávané práce.

JAK jste na tom se zaměstnaneckou zkušeností a zážitkem? Jestli máte zájem o zážitek založený na LIDÉ + PROSTORY + TECHNOLOGIE zvu vás na výjimečnou akci. REGISTRACE ZDARMA, počet míst omezen www.inspirovanolidmi.cz/zazitek

Svět se mění a s ním i způsoby práce, pracovní prostory, technologie a lidé. Přihlaste se k odběru newsletteru Budoucnost práce, abyste se dozvěděli více o měnící se povaze práce nebo se se mnou spojte prostřednictvím LinkedIn. 

Úvodní a třetí fotografie pochází z natáčení v prostorách WPP.