Operační střediska HZS ČR

Koncem června 2015 byly předány nově vybavené prostory operačního a informačního střediska generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (OPIS GŘ HZS).

„Díky novým audiovizuálním technologiím mohou operační důstojníci efektivněji komunikovat a týmově spolupracovat mezi pracovišti generálního ředitelství a operačními a informačními středisky HZS krajů. Současně lze efektivně řídit externí komunikaci s pracovišti krizových orgánů v rámci ČR a s pracovišti mezinárodních organizací, zabývajícími se např. humanitární pomocí nebo řešením mimořádných událostí,“ otevírá náš rozhovor plk. Ing. Zdeněk Merta, vedoucí operačního střediska generálního ředitelství HZS ČR.

Operační a informační středisko

Operační středisko je celostátním operačním a informačním střediskem IZS. Operační důstojníci zde při své činnosti plně využívají velkoplošnou videostěnu pro zobrazování vizualizací a sdílení potřebných informací. Sofistikovaná technologie zpracování AV signálů s návazným systémem zobrazovacích prvků umožňuje přenášet obrazový a zvukový přenos přímo z pracovišť operačních důstojníků, případně z dalších pracovišť pro jednání krizových štábů na generálním ředitelství.

Současně lze na videostěnu přenášet obrazové podklady z aktuálního televizního zpravodajství např. ČT24, GIS mapových podkladů, kamerových systémů, výstupů informačních systémů atp. Rozložení bezešvě zobrazovaných podkladů mohou operační důstojníci dle potřeby upravovat přes dotykový panel CUE, který obsahuje na zakázku navržený zobrazovací management.

Pracoviště štábu GŘ HZS

Pracoviště štábu GŘ HZS dispozičně navazuje na vlastní operační středisko. Operační důstojníci mohou plně využívat možnost náhledu na obrazové informace sdílené na velkoplošné videostěně. Zároveň je tento prostor svým audiovizuálním a komunikačním vybavením optimalizován pro intenzivní jednání při řešení mimořádných událostí.

Pro účely vzdálené komunikace je k dispozici rozsáhlé videokonferenční řešení Cisco. Jedna z kamer snímá sedící účastníky u stolu a druhá zabírá prostor prezentujícího u interaktivního displeje SMART, který umožňuje aktivně zapojit místní i vzdálené účastníky. Během jednání jsou interaktivně sdíleny podklady, např. Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer, PDF dokumenty, mapové GIS podklady atd. Jednotlivá setkání jsou dle potřeby nahrávána a archivována na multimediální Cisco Telepresence Content server.

V jednacím stole jsou zabudované dva výklopné LCD displeje, na které operační důstojníci sdílejí datové podklady z jednotlivých pracovišť operačního střediska nebo z prezentačního PC.

Pro přehledné a jednoduché ovládání AV techniky slouží řídicí systém s dotykovým panelem CUE. Na panelu lze vybrat dva hlavní pracovní scénáře videokonference nebo prezentace. Dotykovým panelem je možné manuálně nastavit na začátku i v průběhu jednání individuální požadavky místnosti např. osvětlení, ozvučení nebo prezentované podklady.

Krizový štáb – malá místnost

Pracoviště je určeno pro řešení mimořádných a krizových událostí. Pracovníci předurčení pro činnost v krizových štábech se pravidelně setkávají během denních a týdenních koordinačních činností nebo společných školení. Navržené AV technologie pro podporu náročné záchranářské práce slouží v běžném provozu, díky čemuž je možno neustále ověřovat jejich provozuschopnost a připravenost k aktivnímu užití.

Díky vestavěnému audio konferenčnímu systému Televic lze z předsednického vstupu udělovat slovo dalším účastníkům nebo se jedním stisknutím tlačítka automaticky o slovo přihlásit. Takto jednoduše nastavená diskuse zaručuje optimální srozumitelnost se vzdálenými účastníky.

Krizový štáb – velká místnost

Pracoviště je určeno pro řešení rozsáhlých mimořádných nebo krizových událostí např. živelní pohromy. Nicméně i zde je samozřejmá denní praxe v používání komplexního AV vybavení – audio vizuální signály, interaktivní spolupráce a sdílení informací odpovídající lokálním i vzdáleným způsobům.

„Mezi naše hlavní cíle patří poskytování pomoci občanům při mimořádných událostech. K tomu nám pomáhají i AV technologie, díky kterým lze lépe zpracovávat vstupní informace tísňového volání, získat obrazové informace z místa události, sdílet datové podklady, zrychlit zahájení činností všech nezbytných úkonů a zkrátit čas přepravy sil a prostředků na místo mimořádné události a také usnadnit komunikaci mezi aktivovanými krizovými štáby,“ uzavírá náš rozhovor plukovník Zdeněk Merta.

Videokonferenční systém HZS ČR

Jednotlivá pracoviště jsou vybavena videokonferenčními koncovými prvky Cisco, které jsou integrovány do uceleného AV řešení. Dle aktuálních potřeb je možné z kterékoli místnosti komunikovat s externími partnery, ať jsou kdekoli v ČR nebo ve světě (typicky koordinační role OPIS GŘ HZS při zabezpečování humanitární pomoci do zahraničí).

Velmi názorně lze zmíněný princip demonstrovat při videokonferenční komunikaci mezi Krajskými ředitelstvími HZS a GŘ HZS. Ze všech pracovišť je možné se zapojit do vícestranné řízené videokonference, v níž předsedající uděluje přes řídicí systém CUE slovo hlásícím se účastníkům, kterým se automaticky nastaví mikrofon a přepne obraz dle hovořícího. V rámci místnosti GŘ HZS se současně videokonferenční kamera automaticky otáčí a přiblíží na účastníka jednání, který na konferenčním systému Televic stisknul tlačítko mikrofonu.

Videokonferenční systém je svou infrastrukturní částí plně technologicky provázán s IP telefonní infrastrukturou Cisco, což umožňuje nezávisle propojovat stávající videokonferenční jednotky s telefonním světem (interní telefonní systémy, mobilní operátoři) a mixovat audio i video hovory během spojení bod-bod nebo vícestranných spojení.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference