Památník Velké Moravy

Cyrilometodějské centrum

Objekt Památníku Velké Moravy byl postaven nad základy první objevené církevní stavby z doby Velké Moravy. V přístavbě z roku 2022 se nachází ve dvou patrech nové multimediální expozice. Příběh Konstantina a Metoděje návštěvníky seznámí s životními osudy bratrů, kteří stáli u počátku slovanského písemnictví a hlouběji do minulosti návštěvníky zavede expozice Pravěk Uherskohradišťska. Ta je navržena jako temná haptická stezka, která návštěvníky přenese do doby lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici mohou návštěvníci obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

Příběh Konstatnina a Metoděje 

Půdorys expozice evokuje rozevřenou knihu, kterou návštěvníci prochází. Ztvárnění knihy pak dokresluje použité písmo a ilustrace, které jsou umístěny na stěnách. Po vstupu do expozice návštěvníky upoutá velkoplošná projekce, která zajímavým a poutavým způsobem odvypráví počátky křesťanství na našem území a přenese návštěvníky do doby, kdy na Velkou Moravu přišli  významní slovanští věrozvěstové Konstantin a Metoděj. Na protější stěně je umístěna reprodukce fresek, která je prvním zobrazením sedmipočetníků.

Pohanské kultovní místo

Uprostřed expozice se nachází pohanské kultovní místo. Jedná se o hnízdo, ve kterém probíhá speciální audiovizuální show navozující bouřku. Návštěvníky tak obklopují všudypřítomné blesky, hromy, déšť. Mění se světelné efekty, zvuk graduje a celková nálada prostoru se v daný moment proměňuje.

Byzantská říše

Další zastavení ukazuje příběh Konstantina a Metoděje v Byzantské říši. Návštěvník si vybírá z 18 zastavení, které mapují cestu věrozvěstů na Velkou Moravu. Jedná se o interaktivní a zároveň edukativní zastavení, které ocení zejména školní skupiny, které si mohou doplnit zábavným a hravým způsobem téma Velké Moravy. Audiovizuální exponát kombinuje multiprojekci s interaktivním grafickým panelem (IGP). Na IGP si návštěvníci volí místo, které je zajímá. Na projekci před nimi se vyobrazí cesta, po které Konstantin a Metoděj putovali a k danému místu se zobrazí textový popis, video a označení místa. Vše se zakresluje do originální mapy. 

Makedonie

Další kroky návštěvníka směřují do Makedonie. Ocitáme se v kapli, kde je pohřbený svatý Naum, žák Konstantina a Metoděje. Tento klášter založil koncem 9. století svatý Naum a stal se vzdělávacím a kulturním centrem. Původní kostel, který nechal sv. Naum zhotovit, byl za osmanské nadvlády zničen a v 16. století byl na jeho místě vystavěn kostel nový. Stavba, která nese byzantské rysy, se může pyšnit bohatou freskovou výzdobou, které obklopují návštěvníky ze všech stran. K místu se váže legenda, že pokud k hrobu sv. Nauma, který je umístěný uvnitř,  přiložíte své ucho, můžete údajně ještě stále slyšet tlukot Naumova srdce. 

Prezentace písemnictví

Expozici doplňují i další interaktivní prvky, jako například prezentace písemnictví v interaktivní knize. Návštěvníci si mohou prohlédnout originální písmo a zároveň i jeho přepis. 

Pravěk Uherskohradišťska

Expozice Pravěk Uherskohradišťska se svým ztvárněním výrazně odlišuje od expozice Příběh Konstantina a Metoděje. Jedná se o artefaktovou haptickou stezku, která návštěvníkům odhaluje dějiny pravěku a zároveň představuje archeologickou sbírku Slováckého muzea.

Návštěvníci vstupují na cestu za poznáním nejstarších dějin regionu Uherskohradišťska na pozadí řeky Moravy. Prostor pracuje jen s minimem světla. Konstrukce expozičních stěn je vyhotovena ze surového tmavého plechu.  V této expozici se předmětů musíte dotýkat. Haptická stezka pracuje s řízeným světlem, odkrývá jednotlivé exponáty a vyzývá návštěvníky, aby si sáhli na artefakty a objevili jejich krásu. Poté, co se návštěvníci seznámí s jednotlivými artefakty, prochází jednotlivá období, která jsou návštěvníkům představena nejen pomocí artefaktů, ale i audiovizuálních efektů. V expozici jsou zpracovány rozsáhlé databáze pro jednotlivá období, ve kterých mohou návštěvníci bádat v naší historii, své znalosti si návštěvníci mohou ověřit pomocí kvízů a her, mohou se seznámit s rekonstrukcí kroje velmožky z doby halštatské na základě nálezu Bánovského pokladu, podívat se na rekonstrukci mamutích kostí. Videomapping na model mapy pak vykreslí všechna období, kterým se expozice věnuje. 

Chcete podobné řešení?

Podobné reference