Digitální třída ZŠ a MŠ Krouna

Nejen interaktivní tabule, ale také další ICT technologie zefektivnily výuku. Škola využívá tablety jako interaktivní učebnice i jako plnohodnotný výukový nástroj.

Základní a mateřská škola Krouna se snaží být nositelem nových myšlenek a prosazuje moderní styly výuky. Aktivně naplňuje inkluzívní model výuky a reformu školy za pomoci moderních technologií. Pedagogové se cíleně vzdělávají a snaží se v žácích rozvíjet kompetence, které jsou důležité pro jejich uplatnění v moderním světě 21. století. Součástí pokrokové interaktivní výuky jsou i nové technologie, bez nichž se v současné době neobejde žádné moderní školské zařízení.
Škola má v dnešní době 9 kmenových tříd, které jsou vybaveny moderními technologiemi a několik dalších odborně upravených učeben (jazyková učebna, PC učebna, atd.). Interaktivní výuka je na škole samozřejmostí, na 1. i 2. stupni jsou do výuky zařazovány interaktivní učebnice. Pedagogové při výuce plně využívají 9 interaktivních tabulí (z toho 7x Smart Board), jazykovou laboratoř Robotel, vizualizéry a hlasovací zařízení Smart Response. Snahou je začlenění ICT do většiny předmětů vyučovaných na škole.

„Technické vybavení naší školy je víceméně standardní, tzn. interaktivní tabule, hlasovací zařízení, vizualizéry a běžné věci – notebooky, počítače. Interaktivní tabule máme v každé třídě, protože o tom ta interaktivní výuka je, aby všichni žáci, všichni vyučující mohli běžně a intuitivně pracovat.

Interaktivní výuka možnosti školství změnila. Během posledních pěti let posunula školství tak daleko, jak se za posledních deset let nedostalo. Moje vize je moderní škola, která nezapomene na to, že je školou základní. Nadále se budeme věnovat tomu, proč tady jsme, tedy výuce základních věcí. Technologie by nám k tomu měly pomoci a pomáhají.“

Mgr. Josef Kyncl,
ředitel Základní školy a mateřské školy, Krouna 303

Chcete podobné řešení?

Podobné reference