Učíme informatiku již podle nové koncepce

ZŠ F. Hrubína patří k těm školám, které v tomto školním roce začaly vyučovat předmět informatika podle nové koncepce. Ta se s trochou nadsázky dá považovat za „revoluci“ v této vzdělávací oblasti.

V novém školním vzdělávacím programu „Škola pro život“, který je na škole platný od 1. září 2021, jsou již obsaženy žádoucí inovace, jež vycházejí z ministerstvem školství zrevidovaného a  zmodernizovaného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Vzdělávací obsah informatiky má nově čtyři tematické celky: a) Data, informace a modelování, b) Algoritmizace a programování, c) Informační systémy a d) Digitální technologie.

Fotografie z hodiny informatiky ve čtvrtém ročníku, kde se s výukou tohoto předmětu začíná, ilustrují skutečnost, že „nová“ informatika nepředstavuje jen práci s počítačem. Chlapci a děvčata zde jako pomůcku k rozvoji svého informatického myšlení využívají robota VEX123. Práce s ním umožňuje rozvíjet kompetence žáků související se vzdělávacím obsahem tematického celku Algoritmizace a programování.

Změny v obsahu vyučování předmětu informatika, které jsou a budou ještě postupně zaváděny, zajistí, aby žáci školy získali při ukončení povinné školní docházky, tedy na konci deváté třídy, pro život v současné společnosti potřebnou klíčovou kompetenci – digitální gramotnost odpovídající dynamice a potřebám 21. století.  Charakterizoval bych to také takto: „Chceme usilovat o to, aby naši absolventi chápali princip fungování počítačů a dalších zařízení, rozuměli významu informací a dat v dnešní společnosti a byli schopni řešit problémy s využitím algoritmizace a datové evidence.

PaedDr. Václav Hujer, koordinátor ICT

Podobné reference